....

Jämställdhetspolicy

FÖR NORRFINSTRÖM r.f.

med hemort i Finström

Bakgrund och syfte

Föreningen För Norrfinström är en ideell förening som har som ändamål att främja norra Finströms kulturella, allmänekonomiska och sociala utveckling samt att verka för ökad sammanhållning och trivsel på orten.  Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering och ska verka för att tillgängliggöra verksamheten så att alla medlemmar har lika möjlighet att delta i föreningslivet.

Jämställdhetspolicyn avser all verksamhet som föreningen arrangerar och där tillhandahålla en trygg gemenskap för föreningsaktiva samt upprätthållandet av den interna och externa kommunikationen.

De personer som berörs är alla som deltar i verksamhet som föreningen arrangerar, utomstående deltagare, medlemmar, de som är engagerade i föreningens olika verksamheter och styrelse.

I linje med den värdegrund såsom det stipuleras i föreningens stadgar § 2 verkar För Norrfinström r.f. för att föreningens verksamhet bygger på den demokratiska principen om alla människors lika värde och rättigheter till deltagande. Policyn är utformad för att konkretisera hur föreningen arbetar med

värdegrunden. Dokumentets utformning och föreningens arbete ska verka förebyggande mot diskriminering såsom det formuleras i Landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland vars ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (ÅFS 2005:66)

Målsättning

I sitt arbete med att förebygga och motverka diskriminering är målsättningen För Norrfinström r.f.:

  • Att ständigt arbeta för att bedriva en verksamhet där alla kan närvara på samma villkor och känna sig trygga i all verksamhet som föreningen arrangerar.
  • Att den information som sprids externt såväl som internt är inkluderande samt genomsyras av transparens och ett normkritiskt perspektiv.
  • Att tillhandahålla trygga verksamhetsmiljöer för föreningens styrelse, medlemmar och dess familjer.
  • Att kontinuerligt bedriva utbildning i frågor gällande jämlikhet och jämställdhet för föreningens medlemmar.
  • Att arbeta normkritiskt i verksamheten för att öka förståelsen och respekten mellan föreningens medlemmar och därmed öka tryggheten för de boende i Norrfinström .
  • Att styrelsen skall arbeta aktivt med jämlik- och jämställdhetsfrågor gentemot såväl medlemmar som föreningsaktiva. En kontinuerlig uppföljning av föreningens och styrelsens arbete kommer att vederfaras.
  • Att föreningens jämställdhetsarbete är transparent exempelvis genom att detta dokument finns tillgängliggjort för alla medlemmar.

Revidering/uppföljning

Detta dokument ska årligen granskas och eventuellt revideras av För Norrfinström r.f. styrelse i samråd med Diskrimineringsombudsmannen på Åland.

Revideringshistorik

Antagen av årsmötet 10-04-2022

Om ni har frågor angående Jämställdhetspolicyn är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen i För Norrfinström r.f.