....

Stadgar

STADGAR
för
FÖR NORRFINSTRÖM r.f.

Organisations nr: 0424057-0
med hemort i Finström


Bildad 1971

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är För Norrfinström och dess hemort är Finström
§ 2 Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja norra Finströms kulturella, allmänekonomiska och sociala utveckling samt att verka för ökad sammanhållning och trivsel på orten. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.
Sitt syfte strävar föreningen att uppnå:
a. genom att förvalta och äga Tjudö förra folkskolas lokalitet och där sammanföra ortens bebyggare till samkväm, diskussioner, möten och föredrag.
b. genom att aktivt deltaga i ortens planering och planernas genomförande.
c. genom att i alla sammanhang bevaka ortens intressen.
d. genom annan likartad lämplig verksamhet.
§ 3 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, höstmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, alltid två tillsammans. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. Kassör erhåller tecknings- och dispositionsrätt för bank- och fakturabetalningar ensam från föreningens konton.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Ålands Cancerförenings BARN- OCH FAMILJECANCERFOND och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Ålands Landskapsarkiv.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap
Ordinarie medlemskap i föreningen är öppen för alla fysiska personer.
Stödmedlem kan godkännas för fysisk person, eller juridisk person som genom företag, förening eller delägarlag vill stödja föreningens syfte och verksamhet.
När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem och denne erhåller avgiftsfritt medlemskap.
Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

§ 11 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift under året får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen vid nästa årsmöte.

§ 12 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning fattas av årsmötet men får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen
• Stödmedlem har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

ÅRSMÖTE, EXTRA ÅRSMÖTE OCH HÖSTMÖTE

§ 14 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet och höstmötet är föreningens ordinarie möten, årsmötet hålls före utgången av april månad och höstmötet inom december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till års- och höstmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast 7 dagar före mötet tillställas medlemmarna på ett eller flera av följande sätt; via lokala tidningar, via brev, i föreningens eventuella facebookgrupp, -sida eller hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före möte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Förslag till motioner att behandlas av årsmötet. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 15 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 16 Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 17 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 18 Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 19 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1) Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare.
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5) Fastställande av dagordning.
6) a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
10) Val av
a) föreningens ordförande.
b) övriga ledamöter i styrelsen.
c) 2 revisorer och 1 suppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
11) Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

§ 20 Ärenden vid höstmöte
Vid höstmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1) Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare.
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5) Fastställande av dagordning.
6) Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året.
7) Fastställande av budget för det kommande året.
8) Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året.
9) Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på höstmötet.

§ 21 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

§ 22 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av styrelsen, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet fråga om ledamöterna vill kandidera för nästa år. Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Medlem har rätt att föreslå medlemmar i styrelsen och skall då meddela valberedningen senast 4 veckor före årsmötet.

REVISORER

§ 23 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-, extra årsmötes-, höstmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisorerna väljs för ett verksamhetsår.

STYRELSEN

§ 24 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsens mandattid är en period. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 25 Styrelsens åligganden
När års- eller höstmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

  1. tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
  2. verkställa av årsmötet, extra årsmötet och höstmötet fattade beslut
  3. planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  4. ansvara för och förvalta föreningens medel
  5. tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
  6. förbereda årsmöte, extra årsmöte och höstmöte.

§ 26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras per capsulam genom e-post. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av två särskilt utsedda protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 27 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Stadgarna reviderades år 2022