....

Stadgar 1971

STADGAR för FÖR NORRFINSTRÖM r.f.

§ 1.

Föreningens namn är För Norrfinström och dess hemort är Finströms kommun.

§ 2.

Föreningen har till uppgift att främja norra Finströms kulturella, allmänekonomiska och sociala utveckling samt att verka för ökad sammanhållning och trivsel på orten.
Sitt syfte strävar föreningen att uppnå:

1. genom att förvalta och äga Tjudö förra folkskolas lokalitet och där sammanföra
  ortens bebyggare till samkväm, diskussioner, stämmor och föredrag.
2. genom att aktivt deltaga i ortens planering och planernas genomförande.
3. genom att i alla sammanhang bevaka ortens intressen.
4. genom annan likartad lämplig verksamhet.

§3

Till medlemmar i föreningen kan antas personer som är bosatta på orten, samt personer som har anknytning till orten och vill stödja föreningens verksamhet. Ansökan om medlemskap bör riktas till föreningens styrelse, som äger avgöra frågan,

§ 4

Medlemmarnas avgifter fastställes årligen av årsstämman. Medlem, som underlåter att erlägga avgift, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§5

Till hedersmedlemmar kan föreningens möte godkänna personer, som i särskilt hög grad verkat i föreningens syfte och anda. Hedersmedlemmar erlägger inga medlemsavgifter.

§ 6.

Styrelsen består av ordförande som kallas ålderman, viceordförande, sekreterare, ekonom samt tre ledamöter. Styrelsemedlemmarna utses på årsstämman för ett år fram­åt bland föreningens medlemmar.
Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och tre medlemmar är när­varande. Styrelsen sammankallas av ordförande och vid förfall för denne av viceordförande.

§ 7.

Styrelsen kan till sin hjälp för att sköta om löpande ärenden tillsätta ett arbetsutskott bestående av viceordföranden, sekreteraren och ekonomen.

§ 8.

För ombesörjande av tillfälliga och beständiga uppgifter kan föreningen tillsätta funktionärer, utskott och kommittéer.§ 9.

Föreningens angelägenheter handlägges vid årsstämman och häststämman, samt vid extra stämmor.

§ 10.

Årsstämman hålles före utgången av april månad och höststämman före utgången av oktober månad.

§ 11.

Kungörelse till stämma göres genom annons i tidningen ”Åland!! minst 5 dagar i förväg.

§ 12.

Vid årsstämman handlägges följande ärenden:

  1. Val av ordförande och protokollist för mötet.
  2. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet.
  3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  4. Räkenskaperna och revisionsberättelsen.
  5. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt andra frågor som kunna härröra         av verksamhets- och revisionsberättelserna.
  6. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, ekonom samt tre ledamöter.
  7. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
  8. Fastställande av medlemmarnas avgifter.
  9. Övriga ärenden.

§ 13.

Räkenskapsåret avslutas årsvis per sista december. Räkenskaperna bör lämnas senast två veckor före årsstämman till revisorerna och dessa bör returnera dem senast två dagar före årsstämman till styrelsen.

§ 14.

Föreningens namn tecknas av två av följande personer gemensamt: ordförande, vice­ordföranden, sekreterare och ekonomen.

§ 15.

Förslag till ändring av dessa stadgar bör behandlas vid två med minst två veckors mellanrum på varandra följande stämmor och vid vardera antagas med 2/3 majoritet av alla avgivna röster.

§ 16.

Förslag om föreningens upplösning bör behandlas i den ordning som omändring av stadgar är, dock må det senare stämman vara årsstämman.

§ 17.

I händelse av att föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Norra Finströms Marthaförening.

§ 18.

Budget och arbetsplan för kommande året fastställes av höststämman.

§ 19.

 I övrigt vad som stadgas i ”Lagen om föreningar”.

Antagen av styrelsen år 1971